Regulamin akcji typu plebiscyt „Róże Gali 2016”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1.1. Organizatorem działania publicystycznego „Róże Gali 2016”,  zwanego dalej PLEBISCYTEM, jest: Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574730, NIP: 897-14-11-483, zwana dalej Organizatorem lub Burda.
1.2. Czas trwania Plebiscytu: 17.10. – 16.11.2016 r.
1.3. PLEBISCYT odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. PLEBISCYT odbywać się będzie na łamach dwutygodnika Gala oraz na łamach stron internetowych należących do Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE
2.1. W PLEBISCYCIE mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu.
2.2. Uczestnikami PLEBISCYTU nie mogą być: 
2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu PLEBISCYTU, w tym członkowie Kapituły i Komisji;
2.3. Aby wziąć udział w Plebiscycie należy oddać swój głos na wybraną osobę nominowaną w Plebiscycie za pośrednictwem wiadomości SMS lub w przypadku nominowanych w kategorii „Online” – za pośrednictwem serwisu www.gala.pl.

2.4. Treść każdego SMS-a, wysłanego przez uczestników PLEBISCYTU nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź. 
2.5. Całe zgłoszenie SMS powinno zawierać do 160 polskich znaków.
2.6. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę w Plebiscycie.

2.7. W kategorii online przeprowadzone zostanie dodatkowo głosowanie na stronie internetowej www.gala.pl po uprzedniej rejestracji poprzez formularz rejestracyjny, zgodnie z wymogami i regulaminem serwisu gala.pl.

3. PRZYSTĄPIENIE DO PLEBISCYTU 
3.1. W dwutygodnika Gala numer 20/16, 21/16 oraz 22/16  zostanie opublikowany Plebiscyt.
W w/w numerach na łamach dwutygodnika Gala zostaną przedstawieni nominowani przez redakcję czasopisma Gala twórcy, którzy zdaniem redakcji zasługują na wyróżnienie za swoje osiągnięcia w 2016 roku. Nominowani będą przedstawieni w 6 kategoriach (Film, Teatr, Muzyka, Książka, Media, Online).
Zadaniem uczestników Plebiscytu jest głosowanie na swoich faworytów spośród nominowanych, przy czym każdy uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie poprzez jedynie oddanie swojego głosu na wybraną osobę nominowaną (bez możliwości wygrania nagrody) lub poprzez udział w części Plebiscytu z nagrodami i wysłanie swojego głosu zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt. 3.2.
3.2. Przystąpienie do PLEBISCYTU następuje poprzez wysłanie w okresie trwania PLEBISCYTU zgłoszenia – za pośrednictwem SMS lub poprzez głosowanie za pośrednictwem serwisu gala.pl - opisanego szczegółowo w ogłoszeniu o Plebiscycie.
W przypadku dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem SMS-a należy wysłać zgłoszenie o treści każdorazowo, szczegółowo opisanego w treści ogłoszenia o Plebiscycie, na numer wskazany  w treści ogłoszenia o Plebiscycie.
Każdej nagrodzie przypisany jest oddzielny kod SMS (treść sms) szczegółowo określony w ogłoszeniu o Plebiscycie tj.:

a) Aby oddać tylko swój głos w Plebiscycie bez możliwości wygrania nagrody:
RG.WYBIERAM.(numer kandydata)

b) Aby oddać swój głos w Plebiscycie i wziąć udział w konkursie z nagrodami:
RG.APART.numer kandydata - dla nagrody w postaci srebrnej bransolety Apart (np. RG.APART.1). W odpowiedzi uczestnik konkursu otrzyma pytanie konkursowe, na które należy udzielić odpowiedzi zwrotnej. Autorzy najciekawszych odpowiedzi zostaną nagrodzeni, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 6.
RG.ITAKA.numer kandydata - dla nagrody w postaci voucheru o wartości 2000 zł na dowolny wyjazd z biura podróży Itaka (np. RG.ITAKA.5). W odpowiedzi uczestnik konkursu otrzyma pytanie konkursowe, na które należy udzielić odpowiedzi zwrotnej. Autorzy najciekawszych odpowiedzi zostaną nagrodzeni, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 6.
RG.NIVONA.numer kandydata - dla nagrody  w postaci automatycznego ekspresu do kawy (np. RG. NIVONA.5). W odpowiedzi uczestnik konkursu otrzyma pytanie konkursowe, na które należy udzielić odpowiedzi zwrotnej. Autorzy najciekawszych odpowiedzi zostaną nagrodzeni, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 6.
RG.KAZAR.numer kandydata - dla nagrody w postaci torby  (np. RG.TORBA.1). W odpowiedzi uczestnik konkursu otrzyma pytanie konkursowe, na które należy udzielić odpowiedzi zwrotnej. Autorzy najciekawszych odpowiedzi zostaną nagrodzeni, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 6.

Numer telefonu, pod który należy wysłać SMS: 72550. Koszt SMS to 2 zł netto + VAT (2,46 zł brutto) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie będzie wskazany podmiot w ogłoszeniu Plebiscytu.
3.3. Przez wysłanie swojego zgłoszenia  uczestnik Plebiscytu akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia PLEBISCYTU, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
3.4. Całe zgłoszenie SMS powinno zawierać do 160 polskich znaków. Odpowiedź na pytanie konkursowe powinno zawierać do 160 polskich znaków.

3.5. Na nominowanych w kategorii „ONLINE” można głosować zarówno poprzez wysłanie SMS-a, jak i na stronie internetowej www.gala.pl po uprzedniej rejestracji poprzez formularz rejestracyjny i podaniu za jego pośrednictwem imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Głosujący poprzez stronę www.gala.pl nie biorą udziału w części konkursowej z nagrodami.

3.6. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Plebiscycie.

3.7. Uczestnik Plebiscytu przesyłając zgłoszenie do Plebiscytu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowe (odpowiedzi) konkursowych, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Plebiscytu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

3.8. Udział w Plebiscycie jest bezpłatny.

3.9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Plebiscytu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Plebiscycie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

4. ZASADY PLEBISCYTU
4.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady PLEBISCYTU, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów PLEBISCYTU.
4.2. Akcje PLEBISCYTOWE organizowane przez Burdę  są przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu poznanie preferencji swoich czytelników. 

5. ZASADY GŁOSOWANIA
Głosowanie będzie odbywać się w 2 etapach:

Etap 1 (czytelnicy):

Aby oddać swój głos w PLEBISCYCIE oraz mieć możliwość wygrania nagród należy wysłać w okresie trwania PLEBISCYTU SMS-a o treści określonej w ogłoszeniu o PLEBISCYCIE  (patrz pkt. 3.2)
W przypadku samego głosowania (bez możliwości wygrania nagrody) w Plebiscycie należy wysłać w okresie trwania Plebiscytu SMS-a o treści określonej w ogłoszeniu o PLEBISCYCIE (patrz pkt. 3.2) lub – w przypadku kategorii „Online” – zagłosować na stronie internetowej gala.pl (patrz pkt. 3.3).
5.1. Głosujący mogą wysłać dowolną ilość SMS-ów. Przy czym jeden SMS będzie traktowany jako oddanie jednego głosu w PLEBISCYCIE.
5.2. Osoby, które wyślą zgłoszenie SMS o prawidłowej treści, biorą udział w Plebiscycie i mają możliwość wygrania nagród (zgodnie z treściami SMS jakie nadesłały).
5.3. Po zakończeniu Plebiscytu specjalnie powołane Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, wyłoni laureatów z pośród osób oddających swój głos w Plebiscycie, którzy wysłali najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe, biorąc pod uwagę jego oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność językową i merytoryczną.
5.4. Zgłoszenia niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Plebiscycie.
5.5. Wyniki głosowania mogą zostać opublikowane w pismach lub na stronach internetowych należących do Organizatora do 30 dni od zakończenia Plebiscytu w terminie ustalonym przez Organizatora.
5.6. Burda skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie lub wyśle wiadomość SMS na numer, z którego dokonano zgłoszenia do Plebiscytu, z informacją o wygranej do 30 dni po zakończeniu Plebiscytu, w celu otrzymania od uczestników danych adresowych w celu wysłania nagrody.
5.7. W przypadku, gdy Organizator nie będzie się mógł skontaktować z potencjalnym laureatem po wykonaniu 3 próbnych połączeń w odstępach 15 min. lub zwycięzca nie zgłosi się do Organizatora w wyznaczonym w treści SMS terminie, nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata. W przypadku trzykrotnego niepowodzenia ww. procedury nagroda przechodzi, na własność Organizatora.

Etap 2 (Kapituła):
W celu wyłonienia zwycięzców spośród nominowanych w Plebiscycie powołana zostanie Kapituła. W skład Kapituły wchodzić będą:
1. Anna Zejdler-Ibisz – redaktor naczelna GALI

2. Zbigniew Wodecki - muzyk  

3. Alicja Resich-Modlińska - dziennikarka

4. Marcin Prokop - dziennikarz

5. Katarzyna Bonda - pisarka


Członkowie Kapituły będą wybierać zwycięzców spośród wszystkich nominowanych w poszczególnych kategoriach w następujący sposób:
- każdy członek Kapituły dostanie od Burdy karty do głosowania (dla każdej kategorii osobna karta z wymienionymi wszystkimi nominowanymi). Każdy członek Kapituły przyznaje w każdej kategorii poszczególnym nominowanym punkty od 1 do 5, gdzie 1 to najniższa ocena a 5 to najwyższa.
- na podstawie w/w kart do głosowania każdemu nominowanemu zostanie wyliczona średnia z punktów.
- łączna punktacja każdego z nominowanych będzie się składać z:
-  60% to punkty przyznane przez Kapitułę (patrz powyżej)
-  40% to punktu przyznane na podstawie ilości nadesłanych SMSów  przez czytelników. Na podstawie ilości SMSów nadesłanych na poszczególnych nominowanych w ramach każdej kategorii przyznane zostaną punkty od 1 do 5, gdzie 1 to nominowany, który dostał najmniej SMSów a 5 to nominowany, który dostał najwięcej SMSów.

- w przypadku głosowania w kategorii ONLINE punktacja składać się będzie z:

- 70% to punkty przyznane w głosowaniu na stronie www.gala.pl; w ramach głosowania na jednego z pięciu nominowanych w kategorii ONLINE przyznane zostaną punkty od 1 do 5, gdzie 1 to nominowany, który dostał najmniej głosów, a 5 to nominowany, który dostał najwięcej głosów.

- 30% to punkty przyznane na podstawie ilości nadesłanych SMSów  przez czytelników. Na podstawie ilości SMSów nadesłanych na poszczególnych nominowanych w ramach kategorii ONLINE przyznane zostaną punkty od 1 do 5, gdzie 1 to nominowany, który dostał najmniej SMSów a 5 to nominowany, który dostał najwięcej SMSów.

- Z w/w punktów wyciągnięta zostanie średnia.
- Łączna ilość punktów będzie decydować o zwycięstwie danego nominowanego w poszczególnych kategoriach.
- W przypadku kiedy dwóch nominowanych otrzyma taką samą ilość punktów o zwycięstwie zadecyduje osoba przewodnicząca Kapitule.
- Członkowie Kapituły zwrócą karty do głosowania w terminie do dnia 10.11.2016 roku. W przypadku gdy któryś z członków Kapituły nie dostarczy na czas wypełnionych kart do głosowania, nie będą one brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Plebiscytu.
 
6. NAGRODY W PLEBISCYCIE
6.1. Nagrodami dla osób oddających swój głos w części konkursowej z nagrodami w Plebiscycie są:
4x torba Kazar (każda o wartości 649 zł)
1x automatyczny ekspres do kawy (o wartości 4470 zł)
5x srebrna bransoleta z cyrkoniami Apart (każda o wartości 749 zł)
3x voucher o wartości 2000 zł na dowolny wyjazd z oferty Biura Podróży Itaka

6.2. Nagrody dla osób oddających swój głos w Plebiscycie – zgodnie z wyborem laureatów w myśl postanowień pkt. 3.2. - zostaną przyznane w drodze wytypowania przez Jury najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe w oparciu o kryteria wskazane w pkt. 5.3.
6.3. W przyznawaniu nagród będzie brało udział każde prawidłowe zgłoszenie, które dotarło do Burdy w czasie trwania Plebiscytu.
6.4. Wysyłka nagród, wygranych w PLEBISCYCIE, nastąpi w ciągu 60 dni od dnia uzyskania wszystkich danych teleadresowych laureatów.
6.5. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci Plebiscytu nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.
6.6. Lista zwycięzców (imię nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) może zostać opublikowana w Internecie lub w czasopismach wydawanych przez Organizatora, w terminie do 30 dni od zakończenia Plebiscytu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę biorąc udział w Plebiscycie.
6.7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
6.8. Od nagród, których wartość przekracza 760 zł laureat zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej.

6.9. Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Plebiscytu, nieopłacenie w terminie wymaganego podatku od nagród, oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
6.10. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie 60 dni od jej pierwotnego wysłania, nagroda przechodzi na własność Organizatora.

7. KOMISJA
7.1. Do kontroli prawidłowości PLEBISCYTU powołana zostanie Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele działu organizującego i obsługującego PLEBISCYT tj. 
Lidia Tofil – przedstawiciel działu New Biznes Burdy

Alicja Pągowska – przedstawiciel działu Marketingu Burdy
7.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. 

8. REKLAMACJE
8.1. Reklamacje związane z PLEBISCYTEM będą przyjmowane przez Burdę w formie pisemnej, na adres Organizatora lub na adres e-mail: multimedia@burdamedia.pl w terminie do 15 dni od daty zakończenia PLEBISCYTU. 
8.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia (o ile dotyczy), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
8.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora PLEBISCYTU. 
8.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji. 
8.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
8.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w formie elektronicznej - w zależności od formy złożonej reklamacji, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 
8.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Niniejszy regulamin PLEBISCYTU jest dostępny na stronie internetowej www.gala.pl oraz w siedzibie Organizatora w Dziale Marketingu.
9.2. Na życzenie uczestnika PLEBISCYTU, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię Regulaminu PLEBISCYTU.
9.3. Administratorem danych osobowych Laureatów jest Burda Publishing Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Burda“), przy ul. Marynarskiej 15. Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Burdy. O ile Laureat wyrazi odrębną zgodę dane mogą być udostępnione do Partnerów Burdy (lista dostępna na http://www.burdamedia.pl/partnerzy) w celach marketingowych oraz Laureat może otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną lub przy pomocy telemarketingu. Podanie danych jest dobrowolne i Laureatowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec udostępniania danych do Partnerów Burdy.

9.4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
9.5. Uczestnik PLEBISCYTU, wysyłając swoje zgłoszenie do Plebiscytu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.
9.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.