Regulamin KRZYŻÓWEK w CZASOPISMACH G+J

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KRZYŻÓWEK
1.1. Organizatorem akcji konkursowej typu krzyżówka zwanej dalej Krzyżówką, jest: G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032714 NIP: 897-14-11-483, zwana dalej G+J.
1.2. Krzyżówki organizowane przez G+J będą publikowane na łamach pism wydawanych przez G+J lub na stronach internetowych należących do G+J.
1.3. Krzyżówki będą organizowane przez G+J na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz każdorazowo publikowane przez G+J na łamach wydawanych przez siebie czasopism lub na stronach internetowych należących do G+J. Krzyżówki będą trwały w okresie każdorazowo określonych w danym ogłoszeniu, określającym także zasady ich przeprowadzania.
1.4. Krzyżówki odbywać się będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KRZYŻÓWCE
2.1. W Krzyżówce mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie lub osoby nie pełnoletnie, (które mają zgodę rodziców lub opiekunów), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu.
2.2. Uczestnikami Krzyżówek nie mogą być:
2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu G+J oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Krzyżówki, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców;
2.3. Treść każdego SMS-a, wysłanego przez uczestników Krzyżówki nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź.
2.4. Wiadomości SMS związane z Krzyżówka będą odbierane przez automatyczny system G+J, który określa datę odbioru wiadomości w formacie SMS przez wskazanie czasu według zegara G+J. Dane zarejestrowane przez automatyczny system odbioru G+J są rozstrzygające dla ustalenia Danych Osobowych i ich przypisania do poszczególnych numerów telefonów, oraz dla ustalenia kolejności i poprawności udzielania odpowiedzi w Krzyżówce.

3. PRZYSTĄPIENIE DO KRZYŻÓWKI
3.1. Każda z osób (poza wymienionymi z pkt.2.2 powyżej) może wziąć udział w Krzyżówce poprzez wysłanie w okresie trwania Krzyżówki wiadomości SMS, o treści każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Krzyżówce pod numer wskazany w treści ogłoszenia
3.2. Poszczególnym Krzyżówkom publikowanym w każdym z czasopism wydawanych przez G+J i/lub na stronach internetowych, których właścicielem jest G+J, będą przypisane różne treści wiadomości SMS, i tak np. Treść SMS publikowane w piśmie NAJ będzie wyglądać: NJ.KRZ.(Rozwiązanie). Przez, „Rozwiązanie” rozumiemy hasło, które jest rozwiązaniem danej Krzyżówki.


3.3. Całkowity koszt wysłania jednego SMS-a pod numer, który określony jest w ogłoszeniu, określony będzie w tym samym ogłoszeniu. Np. dla numeru 71001 to 1zł netto (1,23 brutto) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej.
3.4. Przez wysłanie SMS-a pod numer każdorazowo wskazany w ogłoszeniu o Krzyżówce. Przez wysłanie kartki pocztowej zaadresowanej na adres każdorazowo wskazany w ogłoszeniu o Krzyżówce. Uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Krzyżówki opublikowane w treści ogłoszenia tej Krzyżówki i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie w/w ogłoszenia, dla przeprowadzenia Krzyżówki, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

4. ZASADY KRZYŻÓWKI
4.1. Regulamin oraz ogłoszenie o Krzyżówce są jedynymi dokumentami określającymi zasady Krzyżówki, chyba, że wprost z Regulaminu lub ogłoszenia wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Krzyżówki.
4.2. Krzyżówki, organizowane przez G+J są przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu urozmaicenie pisma, wyjście naprzeciw oczekiwaniom czytelników oraz dodatkowa promocję pism wydawanych przez G+J (w tym czytelników jego stron internetowych)
4.3. Wyniki Krzyżówki wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez G+J w sposób każdorazowo określony w ogłoszeniach o danej Krzyżówce.

5. ZASADY GŁOSOWANIA
Aby oddać swój głos w Krzyżówce oraz wziąć udział w losowaniu nagród należy wysłać w okresie trwania Krzyżówki SMS-a o określonej treści, pod numer wskazany w danym ogłoszeniu o Krzyżówce.
5.1. Głosujący mogą wysłać dowolną ilość SMS-ów. Przy czym jeden SMS będzie traktowany jako jedno zgłoszenie w krzyżówce.
5.2. Osoby, które rozwiążą krzyżówkę, ułożą prawidłowe hasło krzyżówki i wyślą zgłoszenie SMS o prawidłowej treści biorą udział w losowaniu wskazanej każdorazowo w danym ogłoszeniu przez G+J nagrody.
5.3. G+J nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn niezależnych od G+J np. spowodowany przez operatora sieci komórkowej.
5.4. Po zakończeniu Krzyżówki specjalnie powołana Komisja wyłoni laureatów danej Krzyżówki.
5.5. G+J skontaktuje się ze zwycięzcami każdej Krzyżówki telefonicznie lub wyślę wiadomość SMS z informacją o wygranej do 15 dni po zakończeniu Krzyżówki. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzców danej Krzyżówki swoich danych osobowych określonych przez G+J, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w pkt. 9.4 Regulaminu.
5.6. W przypadku, gdy G+J nie będzie się mógł skontaktować się z potencjalnym laureatem lub zwycięzca nie zgłosi się do G+J w wyznaczonym w treści SMS terminie, dana nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
 
6. NAGRODY W KRZYŻÓWCE

6.1. Każdorazowo nagrody w danej Krzyżówce, zarówno ich rodzaj jak i ilość prezentowane będą każdorazowo w ogłoszeniu o danej Krzyżówce
6.2. W losowaniu w/w nagród będzie brało udział każde zgłoszenie, które dotarło do G+J, w sposób wskazany w ogłoszeniu o Krzyżówce oraz niniejszym Regulaminie.
6.3. Nagrody będą przyznawane w drodze losowania, które organizować będzie Komisja, o której mowa w pkt. 7 Regulaminu. Przekazującym daną nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego jest każdorazowo G+J lub podmiot wskazany w ogłoszeniu o Krzyżówce
6.4. Wysyłka nagród, wygranych w Krzyżówce, nastąpi w ciągu 60 dni od dnia przekazania G+J danych osobowych laureatów.
6.5. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny
6.6. Lista zwycięzców (imię nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) może zostać opublikowana w czasopiśmie lub Internecie na stronie czasopisma, które opublikowało Krzyżówkę, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do krzyżówki i podając swoje dane w przypadku wygranej.
6.7. G+J w uzasadnionych przypadkach ma prawo zmiany przyrzeczonych nagród, na nagrody o nie mniejszej wartości.

7. KOMISJA
7.1. Do kontroli prawidłowości każdego z Sondaży powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele G+J.
7.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez G+J wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

8. REKLAMACJE
8.1. Reklamacje związane z Krzyżówkami będą przyjmowane przez G+J wyłącznie w formie pisemnej, na adres G+J w terminie 7 dni od daty zakończenia Krzyżówki.
8.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
8.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele G+J.
8.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
8.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
8.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
8.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Regulamin Krzyżówki jest dostępny na stronach internetowych czasopisma publikującego Krzyżówkę oraz w siedzibie G+J (dział Multimedia)
9.2. Na życzenie uczestnika Krzyżówki, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, G+J  prześle kopię Regulaminu Krzyżówki.
9.3. W przypadku, gdy Uczestnik Krzyżówki podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną uznane przez G+J za niepożądane bądź szkodliwe dla innych Uczestników, G+J może zawiadomić Uczestnika Krzyżówki – telefonicznie lub poprzez SMS zwrotny na numer, z którego próbowano wysłać Zgłoszenie – o tym fakcie, z zażądaniem zaprzestania podejmowanych działań. Jeżeli uczestnik Krzyżówki nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem zgłoszenia dokonanego przez tego Uczestnika.
9.4. G+J informuje, iż dane osobowe uczestników Krzyżówki tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora Krzyżówki wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Krzyżówki oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Uczestnikowi Krzyżówki przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Krzyżówce nagród. Dane osobowe uczestników Krzyżówki będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. G+J informuje, iż dane osobowe laureatów Krzyżówki mogą zostać opublikowane na stronach internetowych G+J lub/oraz w miejscu publikacji danej Krzyżówki (przy okazji podawania jego rozstrzygnięcia (wyników). Dane osobowe uczestników Krzyżówki mogą być przekazane fundatorom nagród w danej Krzyżówce w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu Krzyżówki, w tym z ogłoszenia o danej Krzyżówce
9.5. Zwycięzcy Krzyżówki są zobowiązani uiścić należny podatek od wygranej w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 10% wartości nagrody określonej w ogłoszeniu o Krzyżówce), który zostanie pobrany przez G+J i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
9.6. Warunkiem wydania nagrody przez G+J jest opłacenie przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej określonego w pkt 9.5
9.7. Laureat wskazanej Krzyżówki musi zapłacić wartość podatku na konto wskazane przez G,+J, który zostanie następnie uiszczony przez G+J na konto właściwego US
9.8. Biorąc udział w Krzyżówce uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
9.9. G+J nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
9.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
9.11. G+J przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu.