1.    ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW
1.1.    Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa z siedzibą w 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032714 NIP: 897-14-11-483 zwana dalej G+J.
1.2.    Konkursy organizowane przez G+J będą publikowane na stronie internetowej www.gala.pl  w okresie trwania  akcji „Klub Filmowy Gali”, zwanej dalej „Akcją” lub Klubem Filmowym, tj. w okresie od 09.08.11 do 31.12.2011.
1.3.    Konkursy będą organizowane przez G+J na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach publikowanych w ogłoszeniu konkursowym na stronie internetowej www.gala.pl. Konkursy będą trwały w okresie każdorazowo określonym w danym ogłoszeniu, określającym także szczegółowe zasady ich przeprowadzania.  
1.4.    Konkursy odbywać się będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    WARUNKI UCZESTNICTWA i PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
2.1.    W konkursach mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu.
2.2.    Uczestnikami konkursów nie mogą być:
2.2.1.    Pracownicy lub członkowie Zarządu G+J oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
2.2.2.    Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców;
2.3.    W  każdym ogłoszeniu o konkursie opublikowanym na stronie internetowej www.gala.pl będzie zamieszczona szczegółowa informacja m.in. o długości trwania konkursu i liczbie nagród konkursowych, o których mowa w pkt. 3.1.
2.4.    Do konkursu zgłosić się może każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a. prześle za pośrednictwem wiadomości e-mail  zgłoszenie o treści każdorazowo podanej w ogłoszeniu konkursowym.
b. e-mail należy wysłać pod adres klubfilmowy@guj.pl
2.5.    Do pierwszych osób w liczbie wskazanej w danym ogłoszeniu konkursowym, które prześlą prawidłowe zgłoszenia konkursowe, G+J w następnym dniu roboczym po zakończeniu danego konkursu prześle drogą e-mailowa, na adres z którego wysłano prawidłowe zgłoszenie e-mail zwrotny z informacją o miejscu spotkania, godzinie i dacie spotkania (elektroniczne zaproszenie). Wydrukowane zaproszenie  będzie traktowane jako zaproszenie i sprawdzane przed wejściem na spotkanie. Organizator zastrzega, że każdorazowo może zmienić liczbę zaproszeń, liczba zaproszeń będzie podana w ogłoszeniu konkursowym.
2.6.    G+J zastrzega sobie prawo do e-mailowego, na adres z którego dokonano zgłoszenia konkursowego, potwierdzania przybycia laureatów konkursu na spotkanie Klubu Filmowego. W przypadku nie potwierdzenia przez laureata przybycia na spotkanie Klubu Filmowego w terminie 1 dnia od otrzymania prośby o potwierdzenie przybycia na spotkanie Klubu Filmowego nagroda przechodzi na kolejną osobę, która najszybciej dokonała prawidłowego zgłoszenia konkursowego.
2.7. Przez wysłanie e-mail pod adres wskazany w punkcie 2.4 powyżej uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki konkursu opublikowane w treści ogłoszenia konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
2.8. G+J nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn niezależnych od G+J.
2.9. Po zakończeniu  konkursu specjalnie powołana Komisja wyłoni laureatów danego konkursu na podstawie najszybciej przesłanych organizatorowi prawidłowych zgłoszeń konkursowych.
2.10. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie.
2.11.  G+J zastrzega sobie prawo do przygotowywania i publikowania z  każdego spotkania w ramach Klubu Filmowego reportaży zdjęciowych, mogących zawierać m.in. wizerunki uczestników, które G+J może opublikować w dwutygodniku Gala, na stronie www.gala.pl i na stronie www.wp.pl oraz na materiałach promocyjnych i reklamowych Klubu Filmowego, na co uczestnicy Klubu Filmowego wyrażają zgodę zgłaszając się do udziału w konkursie.

3.    NAGRODY W KONKURSIE
3.1.     Nagrodami w  każdorazowym Konkursie są podwójne zaproszenia (po jednym zaproszeniu dla każdego z laureatów) na spotkania Klubu Filmowego Gali, w ilości określonej w danym ogłoszeniu konkursowym. Klub Filmowy Gali to cykl 9 spotkań z największymi osobowościami kina  organizowanym przez G+J w sieci kin Cinema City w Polsce. Akcja „Klub Filmowy Gali” rozpoczyna się  wraz z terminem pierwszego spotkania a kończy wraz z zakończeniem ostatniego.
3.2.    G+J zastrzega sobie prawo zmian w terminach i miejscach odbywania się poszczególnych spotkań Klubu Filmowego, o których G+J będzie niezwłocznie informować laureatów konkursu.

3.3.     W przypadku, gdyby łączna ilość prawidłowych zgłoszeń konkursowych była mniejsza niż pula nagród w konkursie, nierozdysponowane nagrody przechodzą na własność G+J.
3.4.    Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci konkursu nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.
3.5.    G+J w uzasadnionych przypadkach ma prawo zmiany przyrzeczonych nagród, na nagrody o niemniejszej wartości.

4.    KOMISJA
4.1.     Do kontroli prawidłowości każdego z konkursów powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele G+J.
4.2.     Komisja będzie nadzorować wykonanie przez G+J wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

5.    REKLAMACJE
5.1.     Reklamacje związane z danym konkursem będą przyjmowane przez G+J wyłącznie w formie pisemnej, na adres G+J w terminie 7 dni od daty zakończenia danego konkursu.
5.2.     Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
5.3.     Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele G+J.
5.4.     W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
5.5.     Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5.6.     Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
5.7.     Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.     Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie G+J oraz na stronie internetowej www.gala.pl.  
6.2.     Na życzenie uczestnika konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, G+J prześle kopię niniejszego Regulaminu.
6.3.     Dane osobowe laureatów konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celach związanych z konkursem w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik konkursu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa z siedzibą w 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 .Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją konkursu.
6.4.     Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
6.5.     W przypadku, gdy uczestnik konkursu podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy Regulamin, ale zostaną uznane przez G+J za niepożądane bądź szkodliwe dla innych uczestników konkursu i/lub Klubu Filmowego, G+J może zawiadomić uczestnika konkursu – pisemnie, ustnie, telefonicznie, e-mailowo – o tym fakcie, z zażądaniem zaprzestania podejmowanych działań. Jeżeli uczestnik konkursu nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem zgłoszenia dokonanego przez tego uczestnika i/lub utratą prawa do nagrody.
6.6.     Uczestnik konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.
6.7.     G+J nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów trzecich, niezależnych od G+J, w tym świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
6.8.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
6.9.     G+J zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków przebiegu Klubu Filmowego.
6.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.08.2011 r.