REGULAMIN AKCJI ZNIŻKOWEJ W PIEKARNIO - KAWIARNIACH GORĄCO POLECAM NOWAKOWSKI

 

1. ORGANIZATOR AKCJI

1.1. Organizatorem akcji zniżkowej w piekarnio-kawiarniach Gorąco Polecam Nowakowski (dalej zwaną Akcją) jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710 (dalej: Burda lub Organizator).

1.2. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Akcja będzie zorganizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. UCZESTNICTWO W AKCJI

2.1. Uczestniczyć w Akcji mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (w zakresie uprawniającym je do zaciągania zobowiązań na podstawie stosownych przepisów prawa), które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, które w dniach: 21.01.2019 – 27.01.2019 wykorzystają kupon zniżkowy na dowolną kawę za 1 zł w piekarnio – kawiarniach Gorąco Polecam w całej Polsce, wydrukowany w lutowym wydaniu magazynu Glamour lub nr 3/2019 magazynu Gala, o którym mowa w punkcie 4.1.

 

3. CZAS TRWANIA AKCJI

3.1. Akcja trwać będzie w terminie: 21.01.2019 – 27.01.2019 roku w całej Polsce.

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. W czasopiśmie Glamour (wydanie lutowe) oraz w czasopiśmie Gala (nr 3/2019) zostanie ogłoszona Akcja oraz będzie opublikowany kupon, upoważniający jego okaziciela do zakupu za 1 zł dowolnej kawy z asortymentu piekarnio - kawiarni Gorąco Polecam Nowakowski.

4.2. Kupon uprawnia do jednorazowego zakupu w okresie trwania Akcji, który będzie weryfikowany poprzez skreślenie go markerem przez sprzedawcę po dokonaniu zakupu w piekarnio-kawiarni Gorąco Polecam Nowakowski lub po zarekwirowaniu kuponu przez sprzedawcę.

4.3. Aby wziąć udział w Akcji należy kupić lutowe wydanie magazynu Glamour lub 3/2019 wydanie magazynu Gala, na łamach których opublikowana została strona wraz z kuponem zniżkowym do wycięcia. Aby uzyskać zniżkę na dowolną kawę za 1 zł - kupon należy przekazać personelowi w piekarnio - kawiarniach Gorąco Polecam Nowakowski.

4.4. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne produkty lub usługi.

4.5. Pracownik piekarnio-kawiarni Gorąco Polecam Nowakowski biorącej udział w Akcji uprawniony jest do odmówienia przyjęcia kuponu i jego realizacji, jeżeli przedłożony kupon budzi jego wątpliwości co do autentyczności i/lub legalności pochodzenia.

 

5. REKLAMACJE

5.1 Reklamacje związane z Akcją będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Akcji.

5.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

5.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.

5.4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres (listowny lub elektroniczny) lub telefon kontaktowy oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

5.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

5.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.glamour.pl oraz www.gala.pl oraz w siedzibie Organizatora.

6.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

6.3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

6.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

 

Organizator