1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem konkursu pt. „Instagramowy konkurs GALA Podróże w Stylu Gwiazd” (zwanego dalej "Konkurs").
 2. Organizatorem Konkursu jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarska 15,02-674 Warszawa, zwany dalej „Burda”.
 3. Burda jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.
 4. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Czas trwania Konkursu zostaje określony od  dnia 13.07.2015 r. do dnia 10.08.2015 r.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoby niepełnoletnie, (które mają zgodę rodziców lub opiekunów na wzięcie udziału w Konkursie).
 2. Uczestnikami Konkursu, o którym mowa w §2 pkt. 1 nie mogą być pracownicy spółek Burda Communications Sp. z o.o., Burda Media Polska Sp. z o.o., Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Burda NG Polska Sp. z o.o. Sp komandytowa oraz Burda CN Polska Sp. z o.o. lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia) oraz ich małżonkowie.
 3. Burda ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

§3 Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
 • Zainstalować na swoim telefonie lub tablecie aplikację Instagram. Jeśli masz już konto na Instagramie, zaloguj się.
 • Następnie należy polubić  na Instagramie  profil @magazyngala
 • Dodać zdjęcie w stylizacji i otoczeniu wakacyjnym i opisać je hashtagiem #PodróżeWStyluGwiazd
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. Przez wysłanie zdjęcia do Konkursu uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu.
 3. Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
  a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
  b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
  c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
  d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
  e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
  f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.
  Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie.
   

§4 Zasady wyłonienia zwycięzcy i oferowane nagrody

 1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatora.
 2. Jury  wyłoni 9 laureatów  Konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność merytoryczną pracy konkursowej. Każdy z Laureatów otrzyma 1 nagrodę.
 3. Nagrodami w konkursie są:

- 3 x uchwyty do selfie ; SELFIE STICK – laureaci miejsc 1, 2 i  3

- 3 x zestaw kosmetyków Trendy Glam Box – laureaci miejsc 4, 5 i 6

- 3 x półroczna prenumerata Magazynu Traveler – laureaci miejsc 7,8 i 9

 1. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§5 Odbiór nagrody

 1. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na www.gala.pl do dnia 17.08.2015 r., na co Uczestnik wyraża zgodę.
 2. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 3. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub zmianę innych danych osobistych, który zostały zamieszczone w e-mailu, a które uniemożliwiają odszukanie uczestnika w celu wydania mu nagrody.
 5. Laureat otrzyma prawo do odebrania nagrody, pod warunkiem, że odpowie na wiadomość instagramową i po ogłoszeniu wyników prześle na adres igor.nowinski@burdamedia.pl swoje dane (w temacie maila należy wpisać Podróże w Stylu Gwiazd).
 6. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy drogą pocztową na podany w mailu adres.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane przez Burda w formie pisemnej, na adres Burda lub na adres e-mail: igor.nowinski@burdamedia.pl  w terminie do 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Burda.
 4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
 5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w formie elektronicznej - w zależności od formy złożonej reklamacji, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 7.  Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.gala.pl oraz w siedzibie Burda.
 2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Burda  prześle kopię Regulaminu Konkursu.
 3. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik Konkursu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Burda Publishing Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.
 5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.elle.pl co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.