§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem konkursu „Samsung Street Fashion” (dalej również: „Konkurs”) oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny są spółki:
  1. Burda Media Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa,  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000257211, o kapitale zakładowym 2.000.000,00 zł, NIP: 101-00-01-332, REGON: 02029065,
  2. Burda Communications Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa; zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000106166, o kapitale zakładowym: 5.126.000,00 zł, NIP: 899-10-04-485, REGON: 930401845
  3. Burda GL Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000026003, o kapitale zakładowym 6.525.000 zł, REGON: 017327133, NIP: 521-31-57-277, (dalej również łącznie: „Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej również: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora.
 3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem wydawanych przez Organizatora magazynów ELLE, InStyle, Glamour oraz Gala.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze, skargi oraz  reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z uczestników Konkursu.

§ 2 Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszej, najbardziej kreatywnej i oryginalnej, wedle subiektywnego odczucia Organizatora, stylizacji inspirowanej „modą ulicy” (dalej również „Praca konkursowa”).

§ 3 Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od 3 września (od godz. 00.01) do 13 października (do godz. 23.59) 2014 roku (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).

§ 4 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz aktualny adres zamieszkania i adres korespondencyjny na terenie Polski, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 powyżej, może wziąć udział w Konkursie, po łącznym spełnieniu następujących warunków:

            a) zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu bez zmian;

            b) przesłanie na adres konkurs.samsung@burdamedia.pl Pracy konkursowej przedstawiającej wizerunek Uczestnika (format: jpg) w Okresie Trwania Konkursu;

Z chwilą spełnienia wszystkich warunków, o których mowa powyżej, dana osoba fizyczna staje się uczestnikiem Konkursu (dalej również: „Uczestnik”).

3. Każdy Uczestnik może tylko jednokrotnie wziąć udział w Konkursie. W przypadku zgłoszenia większej liczby Prac konkursowych, Organizator weźmie pod uwagę pierwszą zgłoszoną Pracę konkursową Uczestnika.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający), a także inne osoby pozostające w stosunku służbowym z pracownikami Organizatora.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego powziął informację o działaniu sprzecznym z Regulaminem.

§ 5 Jury konkursowe

 1. Zgłoszona przez Uczestnika w ramach Konkursu Praca konkursowa zostanie oceniana przez jury konkursowe w składzie: dziennikarze działów mody Organizatora (dalej również: „Jury Konkursowe”).
 2. Jury Konkursowe dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji o wyłonieniu zwycięzców, a w szczególności może przyjąć całkowicie dowolne kryteria wyboru najlepszej Pracy konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach.
 3. Jury Konkursowe podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności decyduje o przyznaniu nagród.

§ 6 Nagrody konkursowe

 1. Nagrodę w konkursie stanowią:

            a) gadżety firmy Samsung (słuchawki Samsung Level over, smartfon Samsung Galaxy S5, etui na telefon Kirkwood, etui na telefon Moschino, Smartwatch Samsung Gear Fit, Pasek do smartwatch Samsung Gear Fit Kirkwood oraz Pasek do smartwatch Samsung Gear Fit Moschino)

            b) wyjazd na zakupy w Londynie w terminie 7-9 listopada 2014 r. Zwycięzca konkursu (dalej również: Laureat) ma prawo do zabrania ze sobą jednej dowolnie wybranej osoby fizycznej, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również „Osoba towarzysząca”). Laureat wraz z osobą towarzyszącą ma zagwarantowany przelot z Warszawy do Londynu (dnia 7 listopada 2014 r.) oraz z Londynu do Warszawy (9 listopada 2014 r.), transport z lotniska do centrum Londynu oraz z centrum Londynu na lotnisko, a także zakwaterowanie (2 noclegi ze śniadaniem w  Regency Hotel - B&B 19 Nottingham Place, Westminster, Londyn, W1U 5LQ lub w miejscu o podobnym standardzie).

           c) artykuły odzieżowe (ubrania, obuwie oraz dodatki) o wartości nieprzekraczającej 1000 £, które zostaną zakupione podczas zakupów ze stylistką ELLE w Londynie w okresie 7-9 listopada 2014 r. (dalej łącznie: „Nagroda”), przyznawana jest na zasadach określonych Regulaminem. Wartość nagrody wynosi14 400 zł brutto.

2. Organizator nie pokrywa poniesionych przez laureata oraz osobę towarzyszącą ewentualnych kosztów przejazdu do i z lotniska w Warszawie.

3. Wartość Nagrody głównej  przekracza kwotę 760 PLN brutto, w związku z czym jej odbiór może być realizowany wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez Zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi Konkursu kwoty należnego podatku, w terminie 14 dni od daty przyznania nagrody i poinformowania go o przyznaniu nagrody drogą pocztową, telefonicznie lub mailem. Zwycięzca zostanie powiadomiony przez Organizatora o zasadach zapłaty podatku dochodowego.

4. Nagroda główna nie podlega wymianie lub zamianie, a prawo do Nagrody  głównej  nie jest zbywalne. W przypadku rezygnacji z odbioru Nagrody głównej, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty jej równowartości.

5. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie.

§ 7 Przyznanie Nagród konkursowych

 1. Nagroda główna przyznawana jest za najciekawszą, najbardziej kreatywną i oryginalną w subiektywnej ocenie Jury konkursowego Pracę konkursową.
 2. Uczestnik Konkursu uzyskuje prawo do Nagrody głównej pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich wymogów przyznania Nagrody głównej  określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Publikacja danych osobowych (imię i nazwisko) laureata Konkursu nastąpi na stronie www.elle.pl , blog.instyle.pl , glamour.pl dnia 14 października 2014 r. (dalej również: „Ogłoszenie Wyników Konkursu”).
 4. Niezależnie od ust. 3 powyżej, Organizator poinformuje Laureata o przyznaniu Nagrody głównej poprzez wysłanie mu wiadomości na adres e-mail, z którego Laureat przesłał Pracę konkursową, zgodnie z § 4 ust. 3 lit. b Regulaminu, najpóźniej w terminie [2] dni od Ogłoszenia Wyników Konkursu (dalej również: „Informacja”).
 5. Informacja zawierać będzie w szczególności dane w przedmiocie terminu, miejsca i warunków wydania Nagrody konkursowej. Ponadto załączone zostaną formularze do wypełnienia, stanowiące Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej również „Formularze”). Z uwagi na cel Konkursu oraz charakter Nagrody głównej warunkiem jej przyznania jest wypełnienie i odesłanie Formularzy, w którym Laureat oraz Osoba towarzysząca wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku w  związku z Konkursem, w terminie 3 dni od jego otrzymania wstępnie e-mailem na adres Organizatora wskazany w § 4 ust. 3 lit. b oraz listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora.
 6. W przypadku, gdy Laureat oraz Osoba towarzysząca nie spełnią określonych Regulaminem warunków przyznania Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody lub przyznania jej innej osobie, wyłonionej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 8 Relacja z pobytu w Londynie

 1. Z pobytu w Londynie, będącego Nagrodą główną w Konkursie, redakcja ELLE zrealizuje relację w formie zdjęć.
 2. Relacja z pobytu zostanie zamieszczona w magazynie ELLE w numerze 1/2015, InStyle w numerze 1/2015 oraz Glamour w numerze 1/2015, a także na stronie www.elle.pl, www.blog.instyle.pl oraz www.glamour.pl oraz na profilach ELLE Polska, InStyle Polska oraz Glamour.pl w serwisie Facebook i glamourpoland, instylepl oraz ellepolska w serwisie Instagram (dalej również „Relacja z wyjazdu”).

§ 9 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na adres korespondencyjny Organizatora (dalej również: „Reklamacja”), w formie pisemnej listem poleconym, z dopiskiem: „Konkurs – Samsung Street Fashion” - Reklamacja.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 3. Reklamacje przyjmowane są w ciągu 14 dni licząc od dnia zakończenia Ogłoszenia Wyników Konkursu. Reklamacje otrzymane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Organizator rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony drogą listowną o decyzji Organizatora w przedmiocie zgłoszonej Reklamacji.

§ 10 Dane osobowe

 1. W związku z wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik przekazuje Organizatorowi prawo do przetwarzania adresu e-mail, imienia i nazwiska, numer telefonu lub adresu korespondencyjnego (dalej również „Dane osobowe”), a także nieodpłatnego wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku utrwalonego w pracy konkursowej. 
 2. Organizator Konkursu przetwarza Dane osobowe Uczestnika Konkursu na potrzeby realizacji Konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu publikacji imienia i nazwiska laureata Konkursu, a także w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 9 powyżej.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników są spółki:

a) Burda Media Polska Sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-034) przy ul. Wareckiej 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000257211, o numerze NIP: 1010001332, o numerze REGON: 020290650, o kapitale zakładowym 2.000.000,00 PLN.

b) Burda Media Polska Sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-034) przy ul. Wareckiej 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000257211, o numerze NIP: 1010001332, o numerze REGON: 020290650, o kapitale zakładowym 2.000.000,00 PLN.

c) Burda Communications Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa; zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000106166, o kapitale zakładowym: 5.126.000,00 zł, NIP: 899-10-04-485, REGON: 930401845

d) Burda GL Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000026003, o kapitale zakładowym 6.525.000 zł, REGON: 017327133, NIP: 521-31-57-277

4. Udział w Konkursie, przekazanie danych osobowych oraz prawa do wykorzystywania wizerunku przez Uczestnika są dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do przetwarzanych danych oraz prawo do ich poprawiania.

5. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi prawa do wizerunku, realizowanego w ramach niniejszego Konkursu, w celu prezentacji najciekawszych, w opinii Jury konkursu, Prac konkursowych w sieci Internet na następujących stronach: www.elle.pl, www.blog.instyle.pl, www.glamour.pl  oraz na profilach ELLE Polska, InStyle Polska oraz Glamour.pl w serwisie Facebook i glamourpoland, instylepl oraz ellepolska w serwisie Instagram.

6. Laureat Konkursu oraz Osoba towarzysząca udzielają Organizatorowi prawa do wizerunku, realizowanego w ramach niniejszego Konkursu, w szczególności w celu realizacji relacji z zakupów Laureata i osoby towarzyszącej w Londynie oraz jej zamieszczenia w czasopismach czy na stronach internetowych Organizatora. Laureat oraz osoba jej towarzysząca potwierdzą na piśmie Organizatorowi udzielenie zgody na wykorzystanie ich wizerunków dla potrzeb niniejszego Konkursu.  

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.elle.pl, www.blog.instyle.pl oraz www.glamour.pl
 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek leżącego po stronie Uczestnika Konkursu podania błędnych lub nieaktualnych Danych osobowych, w szczególności danych przekazywanych celem przekazania Nagrody.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.