1. ORGANIZATOR KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu jest: 

Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; Regon: 931051710, NIP: 897-14-11-483, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032714, wydawca miesięcznika Gala (dalej: Burda)

1.2 Partnerami Konkursu są:

Gino Rossi S.A. właściciel marki Gino Rossi, Optimum Distribution Sp. z o.o właściciel marki IsaDora (dalej: IsaDora), Simple Creative Products S.A. właściciel marki Simple (dalej: Simple)

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Uczestniczyć w Konkursie mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, które do dnia 23 lutego 2015 r. do godziny 23.59 dokonają zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.1., za wyjątkiem następujących osób: pracowników Organizatora i Sponsora oraz krewnych pracowników Organizatora i Sponsora w linii prostej i w bocznej.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 10 lutego 2015 r. i trwać będzie do 23 lutego 2015 r.

3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 4 marca 2015 r.  

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać w adres e-mail: gwiazda@gala.com.pl  zgłoszenie składające się z: 1 zdjęcia, odpowiedzi na pytanie zadane w magazynie „GALA”, imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail osoby zgłaszającej się.

4.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4.3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

4.4. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że posiada prawa autorskie do materiałów zgłoszonych do Konkursu (zdjęcie) i może je wykorzystywać w dowolny sposób oraz że nie ciążą na nich prawa osób trzecich.

4.5. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w przypadku, gdy zostanie on laureatem Konkursu. Odmowa udzielenia takiej zgody jest równoznaczna ze zrzeczeniem się nagrody przez Uczestnika.

4.6. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.4, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów.

4.7. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami). Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu oraz prowadzenie w przyszłości przez Organizatora innych akcji marketingowych i statystycznych. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się dochowania wszelkiej staranności przy zbieraniu, przetwarzaniu oraz przechowywaniu danych osobowych uczestników Konkursu oraz przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykonania sesji zdjęciowej z metamorfozą laureatów oraz do opublikowania wizerunku laureatów w majowym numerze dwutygodnika Gala, na gala.pl oraz na stronie facebook.com/MagazynGala. Wizerunek laureatów zostanie również wykorzystany w nagraniu video z sesji, które zostanie zamieszczone w internecie. Brak zgody na wykonanie sesji zdjęciowej oraz publikację zdjęcia oznacza, że zwycięzca zrzeka się praw do nagrody. 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OFEROWANE NAGRODY

5.1. Nadesłane przez Uczestników zgłoszenia będą oceniane przez jury w składzie: przedstawiciele redakcji Gala (dział Mody i Urody).

5.2. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury konkursu wybierze 3 najciekawsze zgłoszenia. Autorzy wytypowanych przez jury zgłoszeń zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w sesji zdjęciowej realizowanej z Gino Rossi, IsaDora, Simple z której zdjęcia zostaną opublikowane w majowym numerze „Gala” nr 7/15 (w sprzedaży od 7.04.2015 r.), na gala.pl oraz na facebook.com/MagazynGala.

5.3. Zaproszenia na sesję stanowią nagrody w konkursie i są jednoosobowe.

5.5. Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

6. ODBIÓR NAGRODY

6.1. Zdobywca nagrody zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub mailowo przez przedstawiciela Burdy nie później niż 4 marca 2015 r.

6.2. Odbiór nagrody jest równoważny z potwierdzeniem udziału w sesji zdjęciowej w dniu 6 marca 2015 r. Niepotwierdzenie uczestnictwa w sesji we wskazanym terminie powoduje utratę prawa do tej nagrody, chyba, że nastąpiło to z usprawiedliwionych powodów niezależnych od stron.

6.3. Osoby nagrodzone samodzielnie pokrywają koszty związane z udziałem w sesji zdjęciowej, w tym w szczególności koszty dojazdu na miejsce sesji zdjęciowej oraz powrotu.

6.4. W żadnym wypadku osobom nagrodzonym nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub rzecz innego rodzaju.

6.5. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.

6.6. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty jej równowartości, ani pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez uczestnika. 

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub zmianę innych danych osobowych, które zostały zamieszczone w e-mailu, a które uniemożliwiają odszukanie uczestnika  w celu wydania mu nagrody. 

6.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie dojście do adresata prawidłowo wysłanego powiadomienia o wygranej i związany z tym przepadek nagrody.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

 

 

Organizator