1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1.1. Organizatorem działania publicystycznego „Róże Gali 2014”  zwanego dalej PLEBISCYTEM, jest: Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032714 NIP: 897-14-11-483, zwana dalej Organizatorem lub Burda.
1.2. Czas trwania Plebiscytu: 20.10. – 20.11.2014r.
1.3. PLEBISCYT odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. PLEBISCYT odbywać się będzie na łamach dwutygodnika Gala oraz na łamach stron internetowych należących do Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE
2.1. W PLEBISCYCIE mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu.
2.2. Uczestnikami PLEBISCYTU nie mogą być: 
2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu PLEBISCYTU, w tym członkowie Komisji;
2.3. Treść każdego SMS-a, wysłanego przez uczestników PLEBISCYTU nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź. 
2.4. Całe zgłoszenie SMS powinno zawierać do 160 polskich znaków.
2.5. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę w konkursie

3. PRZYSTĄPIENIE DO PLEBISCYTU 
3.1. W dwutygodnika Gala numer 21/14, 22/14 i 23/14  zostanie opublikowany Plebiscyt.
W w/w numerach na łamach dwutygodnika Gala zostaną przedstawieni nominowani przez redakcję Gali twórcy, którzy zdaniem redakcji zasługują na wyróżnienie za swoje osiągnięcia w 2014 roku. Nominowani będą przedstawieni w 5 kategoriach (Film, Teatr, Muzyka, Literatura, Media).
Zadaniem uczestników Plebiscytu jest głosowanie na swoich faworytów spośród nominowanych.
3.2. Przystąpienie do PLEBISCYTU następuje poprzez wysłanie w okresie trwania PLEBISCYTU zgłoszenia opisanego szczegółowo w ogłoszeniu o Plebiscycie.
W przypadku dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem SMS-a należy wysłać zgłoszenie o treści każdorazowo, szczegółowo opisanego w treści ogłoszenia o Plebiscycie, na numer wskazany  w treści ogłoszenia o Plebiscycie.
Każdej nagrodzie przypisany jest oddzielny kod SMS (treść sms) szczegółowo określony w ogłoszeniu o Plebiscycie tj.:

Aby oddać tylko swój głos w Plebiscycie:
GA.WYBIERAM.(numer kandydata)

Aby oddać swój głos w Plebiscycie i wziąć udział w konkursie z nagrodami:
GA.APART.(numer kandydata).twoje uzasadnienie - dla nagrody w postaci srebrnej biżuterii Apart (np. GA.APART.1.uzasadnienie)
GA.ITAKA.(numer kandydata).twoje uzasadnienie - dla nagrody w postaci voucheru o wartości 2000 zł na dowolny wyjazd z biura podróży Itaka (np. GA.ITAKA.5.uzasadnienie)
GA.BOSS.(numer kandydata).twoje uzasadnienie - dla nagrody w flakonu wody perfumowanej Boss Ma Vie Pour Femme (np. GA.BOSS.5.uzasadnienie)
GA.TORBA.(numer kandydata).twoje uzasadnienie - dla nagrody w postaci torebki WITTCHEN(np. GA.TORBA.1.uzasadnienie)

Numer telefonu, pod który należy wysłać SMS: 71001. Koszt SMS to 1 zł netto (1,23 zł brutto) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie będzie wskazany podmiot w ogłoszeniu Plebiscytu.
3.3. Przez wysłanie SMS-a  uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia PLEBISCYTU, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
3.4. Całe zgłoszenie SMS powinno zawierać do 160 polskich znaków.

4. ZASADY PLEBISCYTU
4.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady PLEBISCYTU, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów PLEBISCYTU.
4.2. Akcje PLEBISCYTOWE organizowane przez Burdę  są przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu poznanie preferencji swoich czytelników. 

5. ZASADY GŁOSOWANIA
Głosowanie będzie odbywać się w 2 etapach:

Etap 1 (czytelnicy):

Aby oddać swój głos w PLEBISCYCIE oraz mieć możliwość wygrania nagród należy wysłać w okresie trwania PLEBISCYTU SMS-a o treści określonej w ogłoszeniu o PLEBISCYCIE  (patrz pkt. 3.2)
W przypadku samego głosowania (bez możliwości wygrania nagrody) w Plebiscycie należy wysłać w okresie trwania Plebiscytu SMS-a o treści określonej w ogłoszeniu o PLEBISCYCIE (patrz pkt. 3.2)
5.1. Głosujący mogą wysłać dowolną ilość SMS-ów. Przy czym jeden SMS będzie traktowany jako oddanie jednego głosu w PLEBISCYCIE.
5.2. Osoby, które wyślą zgłoszenie SMS o prawidłowej treści, biorą udział w Plebiscycie i mają możliwość wygrania nagród (zgodnie z treściami SMS jakie nadesłały).
5.3. Po zakończeniu Plebiscytu specjalnie powołane Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, wyłoni laureatów z pośród osób oddających swój głos w Plebiscycie, którzy wysłali najciekawsze uzasadnienie swojego wyboru, biorąc pod uwagę jego oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność językową i merytoryczną.
5.4. Zgłoszenia niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Plebiscycie.
5.5. Wyniki głosowania mogą zostać opublikowane w pismach lub na stronach internetowych należących do Organizatora do 30 dni od zakończenia Plebiscytu w terminie ustalonym przez Organizatora.
5.6. Burda skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie lub wyśle wiadomość SMS z informacją o wygranej do 30 dni po zakończeniu akcji, w celu otrzymania od uczestników danych adresowych w celu wysłania nagrody.
5.7. W przypadku, gdy Organizator nie będzie się mógł skontaktować z potencjalnym laureatem po wykonaniu 3 próbnych połączeń w odstępach 15 min. lub zwycięzca nie zgłosi się do Organizatora w wyznaczonym w treści SMS terminie, nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata. W przypadku trzykrotnego niepowodzenia ww. procedury nagroda przechodzi, na własność Organizatora.

Etap 2 (Kapituła):
W celu wyłonienia zwycięzców spośród nominowanych w Plebiscycie powołana zostanie Kapituła. W skład Kapituły wchodzić będą:
1. Anna Zejdler-Ibisz – redaktor naczelna GALI

2. Agata Passent – dziennikarka i krytyk literacki

3. Jerzy Kapśsciński – dyrektor TVP2

4. Maciej Kutak – dyrektor zarządzający Sony Music Entertainment Poland

5. Tomasz Karolak – aktor, dyrektor warszawskiego Teatru IMKA


Członkowie Kapituły będą wybierać zwycięzców spośród wszystkich nominowanych w poszczególnych kategoriach w następujący sposób:
- każdy członek Kapituły dostanie od Burdy karty do głosowania (dla każdej kategorii osobna karta z wymienionymi wszystkimi nominowanymi). Każdy członek Kapituły przyznaje w każdej kategorii poszczególnym nominowanym punkty od 1 do 5, gdzie 1 to najniższa ocena a 5 to najwyższa.
- na podstawie w/w kart do głosowania każdemu nominowanemu zostanie wyliczona średnia z punktów.
- łączna punktacja każdego z nominowanych będzie się składać z:
-  60% to punkty przyznane przez Kapitułę (patrz powyżej)
-  40% to punktu przyznane na podstawie ilości nadesłanych SMSów  przez czytelników. Na podstawie ilości SMSów nadesłanych na poszczególnych nominowanych w ramach każdej kategorii przyznane zostaną punkty od 1 do 5, gdzie 1 to nominowany, który dostał najmniej SMSów a 5 to nominowany, który dostał najwięcej SMSów.
- Z w/w punktów wyciągnięta zostanie średnia.
- Łączna ilość punktów będzie decydować o zwycięstwie danego nominowanego w poszczególnych kategoriach.
- W przypadku kiedy dwóch nominowanych otrzyma taką samą ilość punktów o zwycięstwie zadecyduje osoba przewodnicząca Kapitule.
-Członkowie Kapituły zwrócą karty do głosowania w terminie do dnia 10.11.2013 roku. W przypadku gdy któryś z członków Kapituły nie dostarczy na czas wypełnionych kart do głosowania, nie będą one brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Plebiscytu.
 
6. NAGRODY W PLEBISCYCIE
6.1. Nagrodami dla osób oddających swój głos w części konkursowej z nagrodami w Plebiscycie są:
3x torba Wittchen (każda o wartości 549 zł)
5x woda perfumowana Boss Ma Vie Pour Femme (każda o wartości 299 zł)
8x srebrna zegarek damski marki Elixa (każdy o wartości 740 zł)
3x voucher o wartości 2000 zł na dowolny wyjazd z oferty Biura Podróży Itaka
6.2. Nagrody dla osób oddających swój głos w Plebiscycie – zgodnie z wyborem laureatów w myśl postanowień pkt. 3.2. - zostaną przyznane w drodze wytypowania przez Jury najciekawszych uzasadnień w oparciu o kryteria wskazane w pkt. 5.3.
6.3. W przyznawaniu nagród będzie brało udział każde prawidłowe zgłoszenie, które dotarło do Burdy w czasie trwania Plebiscytu.
6.4. Wysyłka nagród, wygranych w PLEBISCYCIE, nastąpi w ciągu 60 dni od dnia uzyskania wszystkich danych osobowych laureatów.
6.5. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci Plebiscytu nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.
6.6. Lista zwycięzców (imię nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) może zostać opublikowana w Internecie lub w czasopismach wydawanych przez Organizatora, w terminie do 30 dni od zakończenia Plebiscytu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę biorąc udział w Plebiscycie.
6.7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
6.8. Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Plebiscytu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
6.9. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie 60 dni od jej pierwotnego wysłania, nagroda przechodzi na własność Organizatora.

7. KOMISJA
7.1. Do kontroli prawidłowości PLEBISCYTU powołana zostanie Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele działu organizującego i obsługującego PLEBISCYT tj. 
Beata Jędrasik – przedstawiciel działu Multimedia Burdy

Lidia Tofil – przedstawiciel działu New Biznes Burdy

Alicja Pągowska – przedstawiciel działu Marketingu Burdy
7.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. 

8. REKLAMACJE
8.1. Reklamacje związane z PLEBISCYTEM będą przyjmowane przez Burdę w formie pisemnej, na adres Organizatora lub na adres e-mail: multimedia@burdamedia.pl w terminie do 15 dni od daty zakończenia PLEBISCYTU. 
8.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
8.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora PLEBISCYTU. 
8.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji. 
8.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
8.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w formie elektronicznej - w zależności od formy złożonej reklamacji, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 
8.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Niniejszy regulamin PLEBISCYTU jest dostępny na stronie internetowej www.gala.pl oraz w siedzibie Organizatora w Dziale Marketingu.
9.2. Na życzenie uczestnika PLEBISCYTU, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię Regulaminu PLEBISCYTU.
9.3. Dane osobowe laureatów PLEBISCYTU będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik PLEBISCYTU wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 15. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją konkursu.
9.4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
9.5. Uczestnik PLEBISCYTU, wysyłając swoje zgłoszenie do konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.
9.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.