REGULAMIN Konkursu „Wielki konkurs urodzinowy Gali”

Dwutygodnik Gala numer 23/11

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Organizatorem Konkursu „Wielki konkurs urodzinowy Gali” zwanej dalej „Konkursem”, jest: G+J Gruner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa z siedzibą  w Warszawie, ul. Marynarska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032714, zwanym dalej G+J lub Organizatorem.
1.1. Konkurs rozpocznie się 25.07.2011 r. i trwać będzie do 07.08.2011 r.
1.2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

3. ZASADY Konkursu

W dwutygodniku Gala w numerze 23/11 zostanie ogłoszony Konkurs, w ramach którego czytelnicy będą wysyłać SMSy z kodami nagród. Nagrody zostaną przyznane osobom, które wyślą największą liczbę SMSów na poszczególne kody np. osoba która wyśle największą liczbę SMSów z kodem GA.pandora otrzyma bransoletką firmy Pandora. W przypadku gdy więcej niż jedna osoba wyśle największą (taką samą) ilość SMSów nagroda zostanie przyznana uczestnikowi, który jako pierwszy osiągnął największą liczbę SMSów.
   

•    Pula nagród:

W Konkursie są do wygrania następujące nagrody:
- 4 zestawy prezentowe vivabox Relax&SPA (kod nagrody: GA.vivabox)
- 20 srebrnych naszyjników YES Icons Collection (kod nagrody: GA.yes)
- 5 zegarków Lorus (kod nagrody: GA.zegarek)
- 10 bransoletek firmy Pandora (kod nagrody: GA.pandora)
- 5 oryginalnych torebek me&BAGS (kod nagrody: GA.torebka)
Wszystkie nagrody są zgodne ze zdjęciami opublikowanymi na layoucie konkursowym w dwutygodniku GALA 23/11.

•    Numer pod jaki należy wysyłać zgłoszenia w postaci SMS z kodem nagrody: 71001

•    Koszt SMSa 1 zł netto/1,23 zł brutto

•    Czas trwania Konkursu 25.07-07.08.2011
3.1. Do Konkursu można zgłaszać się codziennie w okresie jego trwania.
3.2. Zgłoszenia niepełne nie będą brały udziału w Konkursie.
3.3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia niezależny od Organizatora.

4.ODBIÓR NAGRODY                                                                   

4.1. Laureaci Konkursu będą powiadomieni o wygranej telefonicznie lub za pomocą SMS.
4.2 Nagrody zostaną dostarczone laureatom za pomocą przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia konkursu.
5. KOMISJA
5.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele:
-    Agnieszka Jakóbowska – przedstawiciel tygodnika GALA
-    Jacek Białkowski – przedstawiciel działu multimediów G+J

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

6.1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia  Konkursu (decyduje data dostarczenia listu). Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.
6.2 Reklamacje należy przesyłać listownie pod adres Organizatora wskazany w niniejszym Regulaminie wraz z dopiskiem: Reklamacja „Wielki Konkurs Urodzinowy GALI”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, przyczynę reklamacji. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.
6.4.    Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.gala.pl
7.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopie regulaminu.
Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników oraz przekazania laureatom nagród. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłania przyrzeczonych w Konkursie nagród. Dane osobowe uczestników będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator  informuje, iż dane osobowe laureatów mogą zostać opublikowane na stronach internetowych lub/oraz w miejscu publikacji Konkursu (przy okazji podawania jego rozstrzygnięcia (wyników).
7.3. Dokonując zgłoszenia, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
7.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.